• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIÊT NAM (20/11/1982 - 20/11/2021)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH MỤC HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Stt

Trích yếu văn bản

Ghi chú

 

I- TRUNG ƯƠNG

 

1

Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

 

Chi tiết

II- QUỐC HỘI

1

Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.

 

Chi tiết

2

Luật Giáo dục 2019

 

Chi tiết

3

Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 

Chi tiết

4

 Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 

Chi tiết

III- CHÍNH PHỦ

1

Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 

Chi tiết

2

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ  về Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 

Chi tiết

3

Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm CSVC cho CT giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2017 – 2025

 

Chi tiết

4

Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về việc quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của GV mầm non, tiểu học,THCS.

 

Chi tiết

5

Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

 

Chi tiết

IV- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; BỘ NỘI VỤ; BỘ TÀI CHÍNH

1. Việc triển khai các kế hoạch của Bộ GDĐT để thực hiện CTGDPT mới

1

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình GDPT 2018).

 

Chi tiết

2

Kế hoạch số 270/KH-BGDĐT ngày 02/5/2018 của Bộ GDĐT về đào tạo, bồi dưỡng GV cơ sở GDPT thực hiện CT, SGK GDPT mới.

 

Chi tiết

3

Kế hoạch số 791/KH-BGDĐT ngày 12/9/2018 của Bộ GDĐT chi tiết các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng GV cơ sở GDPT thực hiện CTGDPT mới

 

Chi tiết

4

Kế hoạch số 212/KH-BGDĐT ngày 20/3/2019 của Bộ GDĐT về tổ chức bồi dưỡng triển khai CTGDPT mới năm 2019

 

Chi tiết

5

Kế hoạch số 263/KH-BGDĐT ngày 29/3/2019 của Bộ GDĐT chi tiết các hoạt động bồi dưỡng GV và CBQLGD triển khai CTGDPT mới năm 2019

 

Chi tiết

2. Việc triển khai các điều kiện đảm bảo để thực hiện CTGDPT mới

a) Việc triển khai các điều kiện đảm bảo để thực hiện CTGDPT mới

1

Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

 

Chi tiết

b) Chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp học, phòng chức năng: 4 TT và 2 CV

1

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 

Chi tiết

2

Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GDĐT ban hành quy định về phòng học bộ môn của cơ sở GDPT

 

Chi tiết

3

Công văn 4470/BGDĐT-CSVC ngày 28/9/2018 của Bộ GDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ về CSVC và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

 

Chi tiết

4

Công văn số 428/BGDĐT-CSVC ngày 30/01/2019 của Bộ GDĐT về việc thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật  chất cho chương trình GDMN và GDPT giai đoạn 2017-2025

 

Chi tiết

c) Chuẩn bị đội ngũ CBQL, GV

1

Công văn số 1495/BNV-TCBC ngày 05/4/2019 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

 

Chi tiết

2

Công văn 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với GV đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước

 

Chi tiết

5

Công văn số 34/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/01/2018 của Bộ GDĐT gửi UBND các tỉnh/thành phố đề nghị phối hợp rà soát hiện trạng đội ngũ GV các cấp và xác định nhu cầu đào tạo GV

 

Chi tiết

6

Công văn số 1019/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/3/2020 của Bộ GDĐT về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

 

Chi tiết

7

Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành CT bồi dưỡng thường xuyên GV cơ sở GDPT

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho CBQL, GV (3TT, 4KH)

Chi tiết

8

Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành CT bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sở GDPT

Chi tiết

9

Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQL cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở GDPT và GV trung tâm giáo dục thường xuyên

Chi tiết

10

Kế hoạch số 270/KH-BGDĐT ngày 02/5/2018 của Bộ GDĐT về đào tạo, bồi dưỡng GV cơ sở GDPT thực hiện CT, SGK GDPT mới

Chi tiết

11

Kế hoạch số 791/KH-BGDĐT ngày 12/9/2018 của Bộ GDĐT chi tiết các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng GV cơ sở GDPT thực hiện CTGDPT mới.

Chi tiết

12

Kế hoạch số 212/KH-BGDĐT ngày 20/3/2019 của Bộ GDĐT về tổ chức bồi dưỡng triển khai CTGDPT mới năm 2019

Chi tiết

13

Kế hoạch số 263/KH-BGDĐT ngày 29/3/2019 của Bộ GDĐT chi tiết các hoạt động bồi dưỡng GV và CBQLGD triển khai CTGDPT mới năm 2019

Chi tiết

d) Tổ chức lựa chọn, mua sắm sách giáo khoa, tài liệu tham khảo; mua sắm TBDH tối thiểu (cho giáo viên, cho học sinh)

1

Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

 

Chi tiết

2

Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

 

Chi tiết

3

Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

 

Chi tiết

4

Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ GDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

 

Chi tiết

5

Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2

 

Chi tiết

6

Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện CT, SGK GDPT

 

Chi tiết

7

Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 về quảng lý xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

 

Chi tiết

đ) Điều lệ trường học

1

Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Điều lệ trường mầm non

 

Chi tiết

2

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học

 

Chi tiết

3

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 

Chi tiết

4

 Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

 

Chi tiết

e) Hướng dẫn thực hiện CT GDPT 2018

1

Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

 

Chi tiết

2

Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH về triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022

 

Chi tiết

3

Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT

 

Chi tiết

4

Công văn 3699/BGDĐT-GDTrH 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022

 

Chi tiết

5

Công văn số 3663/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022

 

Chi tiết

6

Công văn 2345/BGDĐT-GDTH 2021 xây dựng kế hoạch giáo dục cấp tiểu học

 

Chi tiết

g) Thanh tra/kiểm tra

1

Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới và tự chủ giáo dục

 

Chi tiết

V- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Việc triển khai các kế hoạch để thực hiện CTGDPT mới

1

Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 05/11/2014 của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 08/8//2014 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Chi tiết

2

Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình GDPT theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

 

Chi tiết

3

Công văn số 1265/UBND-KGVX ngày 18/04/2019 của UBND tỉnh Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông

 

Chi tiết

4

Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 12/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện lộ trình nâng trình chuẩn được đào tạo của GV mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2021-2025

 

Chi tiết

5

Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc đảm bảo CSVC thực hiện Chương trình GDMN và GDPT giai đoạn 2019-2025

 

Chi tiết

6

Kế hoạch Số 385/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025

 

Chi tiết

7

Kế hoạch số 2905/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh triển khai Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trong GDPT giai đoạn 2019-2025 của Thủ Tướng Chính phủ

 

Chi tiết

2. Việc triển khai các điều kiện đảm bảo để thực hiện CTGDPT mới

a) Việc triển khai các điều kiện đảm bảo để thực hiện CTGDPT mới

1

Quyết định số 299/QĐ-UBND  ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Quy định tiêu chí chọn SGK trong cơ sở GDPT tỉnh Bắc Giang

 

Chi tiết

2

Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 22/8/2020 của UBND tỉnh Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 tỉnh Bắc Giang

 

Chi tiết

3

Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 25/12/2020 UBND tỉnh Tổ chức biên soạn và thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

Chi tiết

4

Quyết định 322/QĐ-UBND ngày 03/4/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục SGK lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở GDPT tỉnh Bắc Giang năm học 2021-2022  và những năm tiếp theo

 

Chi tiết

5

Công văn số 170/UBND-KGVX ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Đề nghị phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 tỉnh Bắc Giang

 

Chi tiết

b) Chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp học, phòng chức năng

1

Kế hoạch số 155/KH-UBND về việc đảm bảo CSVC thực hiện Chương trình GDMN và GDPT giai đoạn 2019-2025

 

Chi tiết

2

Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mớ

 

Chi tiết

c) Chuẩn bị đội ngũ CBQL, GV

1

Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

 

Chi tiết

2

Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 

Chi tiết

3

Công văn số 4228/UBND-NC ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc hợp đồng lao động GV năm học 2021-2022

 

Chi tiết

4

Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 12/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện lộ trình nâng trình chuẩn được đào tạo của GV mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2021-2025

 

Chi tiết

5

Công văn số 3627/UBND-NC ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

 

Chi tiết

d) Tổ chức lựa chọn, mua sắm sách giáo khoa, tài liệu tham khảo; mua sắm TBDH tối thiểu (cho giáo viên, cho học sinh); Tài liệu giáo dục địa phương

1

Quyết định số 205/QĐ-UBND  ngày 09/3/2021 UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở GDPT tỉnh Bắc Giang từ năm học 2021-2022

 

Chi tiết

2

Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6

 

Chi tiết

3

Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 03/4/2021 Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 trong các cơ sở GDPT tỉnh Bắc Giang

 

Chi tiết

4

Tờ trình số 22/TTr-SGDĐT ngày 12/5/2021 hoàn thiện hồ sơ Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 trình UBND tỉnh báo cáo Bộ GD&ĐT phê duyệt

 

Chi tiết

VI- SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Việc triển khai các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện CTGDPT mới

1

Kế hoạch số 46/KH-SGDĐT ngày 31/7/2019 của Sở GD&ĐT Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương

 

Chi tiết

2

Kế hoạch số 73/KH-SGDĐT ngày 16/12/2019 Sở GD&ĐT Triển khai đổi mới chương trình GDPT 2018 cấp Tiểu học

 

Chi tiết

3

Công văn số 282/SGDĐT-VP ngày 01/4/2019 Sở GD&ĐT Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

 

Chi tiết

4

Công văn số 115/SGDĐT-GDTH ngày 17/10/2019 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021

 

Chi tiết

5

Kế hoạch 73/KH-SGDĐT ngày 16/12/2019 về triển khai CTGDPT 2018 cấp TH

 

Chi tiết

6

Công văn số 447/SGDĐT-GDTH ngày 04/5/2020 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học

 

Chi tiết

7

Công văn số 909/SGDĐT-GDTH ngày 14/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021

 

Chi tiết

8

Công văn số 991/SGDĐT-GDTH ngày 31/8/2020 về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học từ năm học 2020-2021

 

Chi tiết

9

Kế hoạch 52/KH-SGDĐT ngày 09/9/2020 về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 

Chi tiết

10

Công văn số 1373/SGDĐT-GDTH ngày 07/10/2020 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

 

Chi tiết

11

Công văn số 1335/SGDĐT-GDTH ngày 04/11/2020 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra định kỳ theo quy định của Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT

 

Chi tiết

12

Công văn số 34/SGDĐT-GDTH ngày 11/01/2021 về việc sử dụng Tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh Diều

 

Chi tiết

13

Công văn số 68/SGDĐT-GDTH ngày 18/01/2021 về việc tổ chức đánh giá việc triển khai giảng dạy sách giáo khoa lớp 1, học kỳ 1, năm học 2020-2021

 

Chi tiết

14

Công văn số 79/SGDĐT-GDTH ngày 20/01/2021 về việc quy định hồ sơ, sổ sách chuyên môn trường tiểu học

 

Chi tiết

15

Công văn số 303/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 20/3/2021 về việc xin ý kiến dự thảo Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

Chi tiết

16

Công văn số 384/SGDĐT-GDTH ngày 06/4/2021 về việc góp ý Dự thảo Tài liệu giáo dục địa phương lớp 2

 

Chi tiết

17

Công văn số 1063/SGDĐT-GDTH ngày 26/8/2021 về việc hướng dẫn cấp tiểu học tổ chức dạy học ứng phó với dịch Covid-19

 

Chi tiết

18

Công văn số 1128/SGDĐT-GDTH ngày 08/9/2021 về việc triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 

Chi tiết

19

Công văn số 1178/SGDĐT-GDTH ngày 16/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch Covid-19

 

Chi tiết

20

Công văn số 1238/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 27/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT, GDTX cấp THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022

 

Chi tiết

2. Việc triển khai các điều kiện đảm bảo để thực hiện CTGDPT mới

a) Việc triển khai các điều kiện đảm bảo để thực hiện CTGDPT mới

1

Công văn số 1157/SGDĐT-GDTH 17/10/2019 Sở GD&ĐT Hướng dẫn dạy học lớp 1 năm học 2020-2021

 

Chi tiết

2

Công văn số 1486/SGDĐT-KHTC ngày 26/12/2019 về việc tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch trang bị thiết bị dạy học lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông năm 2020

 

Chi tiết

3

Công văn số 1157/SGDĐT-VP ngày 17/10/2019 của Sở GD&ĐT Hướng dẫn dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021

 

Chi tiết

4

Công văn số 447/SGDĐT-GDTH 04/5/2020 Sở GD&ĐT Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn cấp tiểu học

 

Chi tiết

5

Công văn số 909/SGDĐT-GDTH 14/8/2020 Sở GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2020-2021

 

Chi tiết

6

Công văn số 991/SGDĐT-GDTH 31/8/2020 Sở GD&ĐT Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học từ năm học 2020-2021

 

Chi tiết

7

Công văn số 1224/SGDĐT-GDTH 15/10/2020 Sở GD&ĐT Tập huấn hiện Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT

 

Chi tiết

8

Kế hoạch 31/KH-SGDĐT 17/4/2020 Sở GD&ĐT Kế hoạch dạy học qua internet, trên truyền hình và các hình thức khác

 

Chi tiết

9

Công văn số 1182/SGDĐT-KHTC ngày 17/9/2021 Sở GD&ĐT Bắc Giang ban hành đề xuất đơn vị bổ sung máy vi tính phòng tin thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021-2022

 

Chi tiết

b) Chuẩn bị cơ sở vật chất trường, lớp học, phòng chức năng

1

Công văn số 921/SGDĐT-GDTH 22/7/2021 Sở GD&ĐT Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học

 

Chi tiết

2

Công văn số 1063/SGDĐT-GDTH 26/8/2021 Sở GD&ĐT Hướng dẫn cấp tiểu học tổ chức dạy học ứng phó với dịch Covid-19

 

Chi tiết

3

Công văn số 1128/SGDĐT-GDTH 08/9/2021 Sở GD&ĐT Triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 

Chi tiết

4

Công văn số 1178/SGDĐT-GDTH 16/9/2021 Sở GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch Covid-19

 

Chi tiết

c) Chuẩn bị đội ngũ CBQL, GV

1

Kế hoạch số 71/KH-SGDĐT ngày 28/11/2019 của Sở GD&ĐT Bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2023.

 

Chi tiết

2

Công văn số 356/SGDĐT-TCCB 09/4/2019 Sở GD&ĐT Chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

 

Chi tiết

3

Công văn số 1173/SGDĐT-GDTH 07/10/2020 Sở GD&ĐT Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học

 

Chi tiết

4

Công văn số 925/SGDĐT-TCCB ngày 19/8/2020 của Sở GD&ĐT về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

 

Chi tiết

5

Tờ trình số 28/TTr-SGDĐT ngày 16/6/2021 của Sở GD&ĐT về việc đề nghị phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

 

Chi tiết

6

Tờ trình số 26/TTr-SGDĐT ngày 31/5/2021 của Sở GD&ĐT kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS giai đoạn 2021-2025

 

Chi tiết

7

Kế hoạch số 52/KH-SGDĐT ngày 09/09/2020 của Sở GD&ĐT về việc Bồi dưỡng giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục phổ thông, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 

Chi tiết

8

Công văn số 1320/SGDĐT-TCCB ngày 25/11/2019 của Sở GD&ĐT về việc triệu tập giáo viên cốt cán tham dự lớp bồi dưỡng thực hiện Chương trình phổ thông mới 2019

 

Chi tiết

9

Công văn số 1324/SGDĐT-TCCB ngày 29 /11/2019 của Sở GD&ĐT về việc triệu tập CBQL tham dự lớp bồi dưỡng CBQL cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019

 

Chi tiết

10

Công văn số1271/SGDĐT-TCCB ngày 26/10/2020 của Sở GD&ĐT về việc triển khai bồi dưỡng mô đun 1 cho CBQL, giáo viên phổ thông đại trà năm 2020

 

Chi tiết

11

Công văn số 1260/SGDĐT-TCCB ngày 23/10/2020 của Sở GD&ĐT về việc bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán mô đun 2 năm 2020

 

Chi tiết

12

Công văn số: 1421/SGDĐT-TCCB ngày 20/10/2020 của Sở GD&ĐT về việc bồi GVPT cốt cán mô đun 2, 3 năm 2020

 

Chi tiết

13

Công văn số 1509/SGDĐT-TCCB ngày 30/11/2020 của Sở GD&ĐT về việc bồi dưỡng CBQLCSGDPT cốt cán mô đun 3 năm 2020

 

Chi tiết

14

Công văn số 36/SGDĐT-TCCB ngày 11/01/2021 của Sở GD&ĐT về việc triển khai bồi dưỡng mô đun 2 cho CBQL, giáo viên phổ thông đại trà năm 2021

 

Chi tiết

15

Công văn số 387/SGDĐT-TCCB ngày 07/04/2021 của Sở GD&ĐT về việc triển khai bồi dưỡng mô đun 3 cho CBQL, giáo viên phổ thông đại trà năm 2021

 

Chi tiết

16

Công văn số 902/SGDĐT-TCCB ngày 20/07/2021 của Sở GD&ĐT về việc tập huấn giáo viên cốt cán môn ngoại ngữ, triển khai Chương trình môn ngoại ngữ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 

Chi tiết

17

Công văn số 1139/SGDĐT-TCCB ngày 09/09/2021 của Sở GD&ĐT về việc triển khai bồi dưỡng mô đun 1 cho giáo viên môn Tiếng Anh đại trà năm 2021

 

Chi tiết

18

Công văn số 1143/SGDĐT-TCCB ngày 10/09/2021 của Sở GD&ĐT về việc triển khai bồi dưỡng mô đun 4 cho giáo viên phổ thông cốt cán năm 2021

 

Chi tiết

19

Quyết định số 747/QĐ- SGDĐT ngày 12/10/2021 của Sở GD&ĐT về việc cử cán bộ tham dự bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán Mô đun 4 năm 2021

 

Chi tiết

20

Công văn số 1343/SGDĐT-TCCB ngày 14/10/2021 của Sở GD&ĐT về việc triển khai bồi dưỡng mô đun 4 cho CBQLCSGDPT,GVPT đại trà năm 2021

 

Chi tiết

d) Tổ chức lựa chọn, mua sắm sách giáo khoa, tài liệu tham khảo; mua sắm TBDH tối thiểu (cho giáo viên, cho học sinh); Tài liệu giáo dục địa phương

1

Quyết định số 819/QĐ-SGDĐT 29/8/2019 Sở GD&ĐT Về việc thành lập Ban xây dựng khung chương trình giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông

 

Chi tiết

2

Quyết định số 820/QĐ-SGDĐT 29/8/2019 Sở GD&ĐT Về việc thành lập Ban biên soạn tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông

 

Chi tiết

3

Quyết định số 821/QĐ-SGDĐT 29/8/2019 Sở GD&ĐT Về việc thành lập Hội đồng thẩm định khung chương trình và tài liệu giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông

 

Chi tiết

4

Công văn số 551/SGDĐT-GDTH 18/5/2020 Sở GD&ĐT Kết quả chọn SGK lớp 1 trong chương trình GDPT

 

Chi tiết

5

Công văn số 377/SGDĐT-GDTH 15/4/2020 Sở GD&ĐT Hướng dẫn chọn SGK lớp 1 trong chương trình GDPT

 

Chi tiết

6

Kế hoạch 383/KH-SGDĐT 25/12/2020 Sở GD&ĐT Tổ chức biên soạn và thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương trong Chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Chi tiết

7

Công văn số 511/SGDĐT-GDTH 18/5/2020 Sở GD&ĐT Báo cáo kết quả lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021

 

Chi tiết

8

Công văn số 34/SGDĐT-GDTH 01/11/2021 Sở GD&ĐT Sử dụng Tài liệu điều chỉnh ngữ liệu SGK Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh Diều

 

Chi tiết

9

Công văn số 25/SGDĐT-GDTH 06/01/2021 Sở GD&ĐT Hướng dẫn xây dựng kế hoạch mua sắm, sưu tầm và tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 của Chương trình giáo dục phổ thông thực hiện năm 2021

 

Chi tiết

10

Công văn số 303/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 20/3/2021 Sở GD&ĐT Bắc Giang xin ý kiến dự thảo Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 

Chi tiết


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website