Lục Ngạn là một huyện miền núi của Tỉnh Bắc Giang, với diện tích tự nhiên 110.249 km2 với tổng số 29 xã và một thị trấn dân số trên 18 vạn người gồm 8 dân tộc anh em sinh sống: người Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Dìu, Hoa, Mường, Dao… dân tộc thiểu ...