• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 68 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ( 07/5/1954 - 07/5/2022) - NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022) - " THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT CÓ HIỆU QUẢ DỊCH BỆNH COVID-19"

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM

 04/12/2018, 16:11:00 - Lượt xem: 176

Thông tin tài liệu

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM

Giới thiệu:

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM

1. Đa số các động từ 2 âm tiết thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết  thứ 2 :

Example :

En’joy       co’llect      es’cape        de’stroy     en’joy       re’peat   A’llow      as’sist        ac’cept         re’lax        a’ttract       a’ccent       Ex’plain      de’scend    for’get        a’llow        main’tain      con’sent .....

Ngoại trừ : ‘offer, ‘happen , ‘answer , ‘enter , ‘listen , ‘open, ‘finish, ‘study, ‘follow, ‘narrow...      

2. Đa số các danh từ và tính từ 2 âm tiết thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết  thứ 1

Example :  ‘mountain       ‘evening       ‘butcher      ‘carpet           ‘busy           ‘village           ‘summer       ‘birthday     ‘porter           ‘pretty          ‘morning       ‘winter          ‘beggar        ‘table            ‘handsome     .....

Ngoại trừ :   ma’chine     mis’take     a’lone     a’sleep .....

3. Danh từ ghép thu­ờng có trọng âm chính nhấn vào âm tiết 1 :

Example :

‘raincoat    ‘tea- cup          ‘film- maker           ‘shorthand             ‘bookshop        ‘footpath

shortlist     ‘airline             ‘bedroom                ‘typewriter          ‘snowstorm        ‘suitcase

airport        ‘dishwasher     ‘passport                ‘hot- dog                 ‘bathroom         ‘speed limit  ‘sunrise

4. Tính từ ghép thu­ờng có trọng âm chính nhấn vào từ thứ 1, nh­ng nếu tính từ ghép mà từ đầu tiên là tính từ hay trạng từ (Adjective or adverb) hoặc kết thúc bằng đuôi - ED thì trọng âm chính lại nhấn ở từ thứ 2 . Tu­ơng tự động từ ghép và trạng từ ghép có trọng âm chính nhấn vào từ thứ 2  :

Example :

‘home - sick    ‘air- sick    ‘praiseworthy    ‘water- proof   ‘trustworthy   ‘lighting- fast ,

Nhưng :            

bad- ‘temper        short- ‘sighted       well-‘ informed             ups’tairs

well – ‘done       short- ‘handed       north- ‘east                   down- ‘stream

well – ‘dressed    ill – ‘treated          down’stairs                    north – ‘west ...

5. Các từ kết thúc bằng các đuôi : how, what, where, .... thì trọng âm chính nhấn vào vần 1 :

‘anywhere     ‘somehow     ‘somewhere     ....  

6. Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì  trọng âm nhấn vào âm tiết thứ  2 :

A’bed        a’bout              a’bove            a’back              a’gain              a’lone               a’chieve           a’like

A’live        a’go                 a’sleep             a’broad            a’side                a’buse              a’fraid                       

7. Các từ tận cùng bằng các đuôi , - ety, - ity, - ion ,- sion,  - cial,- ically, - ious, -eous, - ian, - ior, - iar, iasm

 - ience, - iency, - ient, - ier, - ic, - ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, - logy, - sophy,- graphy - ular, - ulum ,

thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay tru­ớc nó :

de’cision        dic’tation         libra’rian           ex’perience           ‘premier          so’ciety          arti’ficial   su’perior          ef’ficiency         re’public         mathe’matics       cou’rageous     fa’miliar          con’venient                    

Ngoại trừ :     ‘cathonic (thiên chúa giáo),     ‘lunatic (âm lịch) ,   ‘arabic (ả rập) ,  ‘politics (chính trị học)  a’rithmetic (số học)

8. Các từ kết thúc bằng ate, - cy*, -ty, -phy, -gy  nếu 2 vần thì trọng âm nhấn vào từ thứ 1. Nếu 3 vần hoặc trên 3 vần thì trọng âm nhấn vào vần thứ 3 từ cuồi lên.

‘Senate          Com’municate         ‘regulate          ‘playmate         cong’ratulate    ‘concentrate                  ‘activate      ‘complicate,   tech’nology,            e`mergency,     ‘certainty         ‘biology             phi’losophy

Ngoại trừ: ‘Accuracy

9. Các từ tận cùng bằng đuôi - ade, - ee, - ese, - eer, - ette, - oo, -oon , - ain (chỉ động từ), -esque,- isque,

 -aire ,-mental,  -ever, - self   thì trọng âm nhấn ở chính các đuôi này  :

Lemo’nade            Chi’nese          deg’ree       pion’eer      ciga’rette       kanga’roo   sa’loon      colon’nade Japa’nese               absen’tee         engi’neer    bam’boo    ty’phoon      ba’lloon      Vietna’mese   refu’gee      guaran’tee            muske’teer     ta’boo         after’noon      ty’phoon,  when’ever           environ’mental

Ngoại trừ:            ‘coffee (cà phê),      com’mitee (ủy ban)...

PDF liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website