• :
  • :
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bài tập pascal cơ bản

 28/01/2019, 11:17:00 - Lượt xem: 239

Thông tin tài liệu

Bài tập pascal cơ bản

Giới thiệu:

Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của . Program HINH_CHU_NHAT;

Uses Crt;

Var a,b,s,c: real; Begin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End.

 

Clrscr;

Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘); Write('Nhap chieu dai='); readln(a);

Write('Nhap chieu rong=');readln(b);

s:=a*b;

c:=(a+b)*2;

Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2); Readln;

 

 

Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của . Program HINHTRON;

Uses Crt;

Var r,dt,cv:real; Begin

Clrscr;

Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:'); Writeln('------------------------------------------------------'); Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r);

dt:=pi*r*r;

cv:=2*pi*r;

Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2); Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2);

Readln; End.

Bài 3 : Tính tam giác: Nụâp vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu  không  thì in  ra màn  hình  ' Khong la ba  canh cua mot tam  giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Program TAMGIAC; Uses crt;

Var     a,b,c,s,p : real; Begin

Clrscr;

Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’); Writeln('---------------------------------'); Write('nhap a =');readln(a);

Write ('nhap b =');readln(b); Write('nhap c =');readln(c);

If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then

Begin

PDF liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website